George Giannikopoulos

นักออกแบบอุตสาหกรรม


มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปีในการออกแบบอุตสาหกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ B2B